конкурс за избор на застраховател по обособени позиции

                               

„ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ” ЕАД

обявява конкурс

за избор на застраховател по обособени позиции за сключване на задължителни застраховки за календарната 2020г. с предмет, както следва:

Позиция 1: Трудова злополука на работниците

Позиция 2: Застраховка на ДМА – имущество дружествена собственост

Позиция 3: Застраховка „Каско” на МПС, собственост на дружеството

Позиция 4: Застраховка ГО на МПС, собственост на дружеството

Необходимите документи за участие съгласно тръжната документация се поставят в голям плик, върху който се записва името на участника, телефон, факс и адрес за връзка.

                Критерий за оценка на постъпилите ценови предложения по всички позиции е най-ниска цена на застрахователната премия.

                Цената трябва да включва всички разходи на кандидата, необходими за сключване на съответната застраховка.

                Документи за участие могат да бъдат закупени от касата на дружеството в Нов пътнически терминал на Летище Пловдив при цена 2,00 лв. с включен ДДС до 16:00 часа на 10.12.2019г.

              Място и срок за представяне на предложенията:

Предложенията се представят в отдел „Деловодство” на „Летище Пловдив” ЕАД до 16.30 часа на 10.12.2019г.

              Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията:

В административната зала на Нов пътнически терминал на Летище Пловдив в 11:00 часа на 11.12.2019г.