targ-stoianki

„Летище Пловдив" ЕАД

на основание Решение № 110/01.06.2018г.

на Изпълнителния директор на дружеството и Протокол № ПД-117/18.05.2018г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ОБЯВЯВА

1.Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на три броя таксиметрови стоянки с обща площ 50,00 кв. м.,  находящи се в зоната на обществен паркинг в непосредствена близост до изход за пристигащи пътници пред Нов пътнически терминал на Летище Пловдив за вътрешни и международни полети.

2.Срок на наемане: 2 (две) години от датата на сключване на договора за наем.

3.Начална месечна тръжна наемна цена: 684,00 лв. без ДДС съгласно оценка на лицензиран оценител.

4.Специални изисквания към участниците: На оценка се подлага предложението на търговец, който:

4.1.Е с липса на задължения към държавата;

4.2.Е представил документ, че не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;

4.3.Не се допуска до участие:

4.3.1.Търговец, който не е представил някой от изискуемите документи или не е спазил начина на представянето им;

5.Време и място на търга: Търгът ще се проведе в 11:00 часа на 02.07.2018г., в административната сграда  на „Летище Пловдив” ЕАД – Нов пътнически терминал.

6. Тръжната документация се предоставя в счетоводството на „Летище Пловдив” ЕАД, с адрес: Област Пловдив, Община Родопи, с. Крумово, Летище Пловдив 4009, в срок до 16:00 часа на 29.06.2018г. включително, срещу невъзстановимата сума от 100,00 (двеста) лв. без ДДС, внесена в касата на Наемодателя.

7. Депозит за участие в търга е в размер на 300,00 /двеста/ лв. без ДДС вносим по банков път или на касата на Летище Пловдив. Депозитът се освобождава в рамките на три работни дни след подписване на договора за наем, респективно след изтичане на петнадесетдневен срок от решението за прекратяване на търга.

8.Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 16:30 часа на работния ден, предхождащ този, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е открито.

9.Ако на първата дата не се яви кандидат или възникнат обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, повторен търг ще се проведе в 11:00 часа на 02.08.2018г., в административната сграда на „Летище Пловдив” ЕАД – Нов пътнически терминал.

10. За допълнителна информация: 032 601 170. Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден.