oditor 2019

                               

„ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ” ЕАД

обявява конкурс

за избор на одитор за преглед и заверка на ГФО за 2019г. на „Летище Пловдив”ЕАД.

1.Необходимите документи за участие, съгласно тръжната документация, се поставят в голям плик, върху който се записва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и факс за контакт.

             2. Критерий за оценка на постъпилите ценови предложения е най-ниска предложена цена.

              3. Цената трябва да включва всички разходи на кандидата, необходими за изпълнение на възложената дейност с включен ДДС.

              4.Срок на валидност на офертата: ценовото предложение на кандидатите трябва да бъде валидно 90 (деветдесет) дни, считано от датата на отварянето на предложенията.

             5. Документи за участие могат да бъдат закупени от касата на дружеството в Нов пътнически терминал на Летище Пловдив при цена 2,00 лв. с включен ДДС до 16:00 часа на 09.12.2019г.

            6.Място и срок за представяне на предложенията:

Предложенията се представят в отдел „Деловодство” на „Летище Пловдив” ЕАД до 16.30 часа на 09.12.2019г.

            7.Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията:

            В административната зала на Нов пътнически терминал на Летище Пловдив в 11.00 часа на 10.12.2019г.