Сертификати ISO

„Летище Пловдив” ЕАД е официално сертифицирано във връзка с изискванията и функционирането на Системите за управление на качеството, съгласно международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 и Насоките на одит за управление, съгласно ISO 19011:2011. Сертификатор е „Ай Си Ер България” ЕООД, представител на ICR Ltd.(International Certification Register Ltd.)

СЕРТИФИКАТИ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Ръководството на “ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ” ЕАД

за политиката и целите на дружеството

„ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ” ЕАД в ролята си на оператор по наземно обслужване и изпълняващо следните дейности:

 • Наземно администриране и надзор
 • Обслужване на пътници
 • Обработка на багажите
 • Обработка на товари и поща
 • Перонно обслужване на въздухоплавателни средства
 • Обслужване на въздухоплавателни средства
 • Обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла

осигурява сигурността и безопасността на полетите по ЗГВ (закон за гражданското въздухоплаване), което е извън търговските лицензи, а също и изпълнява отговорността по ЗГВ , а именно СТС (Светло техническа система).

Ръководството на Дружеството ясно осъзнава, че неговото съществуване, стабилност и непрекъснат просперитет зависят изцяло от удовлетвореността на нашите клиенти, за това Дружеството ни се развива успешно благодарение на постоянния стремеж за проучване и удовлетворяване изискванията на нашите клиенти.

Управленската политика на „ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ” ЕАД е насочена към осъзнато, високо качество в дейността на всеки служител в Дружеството за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, отговарящи на националното и международното законодателство и осъществявани при осигурени безопасни и здравословни условия на труд и стремеж за опазване на околната среда.

Ръководството на дружеството ДЕКЛАРИРА, че провежда активна и целенасочена политика в следните направления:

1.Качество:

 • Изпълнение на всички приложими изисквания на стандарта EN ISO 9001:2008 чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на интегрирана система за управление ( СУ );
 • Качествено извършване на наземното обслужване на въздухоплавателни средства и постигане на пълно съответствие с изискванията на клиентите и с нормативните изисквания;
 • Постоянен стремеж за използване на най-новите и най-ефективните технологии в областта;
 • Оптимизиране на процесите в Дружеството – за адекватност, ефективност, целесъобразност и съответствие с регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и развитие;
 • Планирано текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала, както и прилагане на подходящи методи за стимулиране на неговата мотивация за активно участие във всички процеси на подобряване, свързани с постигане целите по качеството на организацията;
 • Прилагане изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители;
 • Поддържане доверието и удовлетвореността на клиентите чрез все по-пълно, професионално и отговорно задоволяване на техните изисквания и очаквания.

2. Здраве и безопасност при работа:

 • Изпълнение на всички приложими изисквания на стандарта BS OHSAS 18001:2007 чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на интегрирана система за управление ( СУ );
 • Създаване на такива условия на труд, които елиминират предпоставките за професионални заболявания и трудови злополуки и осигуряват пълен физически, психически и социален комфорт на персонала на Дружеството и други свързани с дейността лица;
 • Реализиране на по-високи от нормативно определените минимални изисквания за опазване здравето на работещите и осигуряване на тяхната безопасност при работа;
 • Прилагане принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания;
 • Осигуряване на безопасността на персонала на временни работни площадки и подвижни работни места;
 • Осигуряване на необходимите лични предпазни средства, защитна екипировка и контрол на използването им;
 • Осигуряване на необходимите и подходящи обучения, информация и инструкции за всички служители, изпълнители и посетители.

3. Управление по отношение на околната среда

 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез намаляване замърсяването на водите, почвите и въздуха;
 • Постигане на съответствие с приложимите нормативни изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти с корпоративните изисквания;
 • Икономично потребление на ресурсите – горива, ел. енергия и вода;
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;
 • Наблюдение и измерване/ при необходимост / на ключови характеристики на процеси и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;
 • Осигуряване на необходимото обучение за повишаване на компетентността, екологичната култура на персонала и засилване на личната отговорност към опазване на околната среда;
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
 • За изпълнението на тази политика, ръководството изисква от всички служители и работници на „ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ” ЕАД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност. Да познават добре Политиката и целите по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, системата за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на СУ и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване.

Ръководството на „ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ” ЕАД - ДЕКЛАРИРАТ личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената в настоящата Декларация политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

на “ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ” ЕАД

Общи цели по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа:

 1. Изпълнение на договорните отношения коректно и в срок.
 2. Засилване на обратната връзка с клиентите с цел проучване отношението и отзивчивостта на персонала към рутинните им задължения и възникнали проблемни ситуации.
 3. Постигане на все по-пълно съответствие с приложимите нормативни изисквания, свързани с околната среда
 4. Осигуряване на необходимите ресурси за поддържане на внедрената СУК;
 5. Информиране на служителите за техните отговорности и задължения по отношение на системата за управление;