Данни за летището

LBPD - ПЛОВДИВ / PLOVDIV
Координати и местоположение на контролната точка на летището
ARP coordinates and site at AD
420404N 0245103E
RWY centre
Посока и разстояние на контролната точка на летището от центъра на града
Direction and distance of ARP from centre of the city
12 km SE of Plovdiv
Превишение / Справочна температура
Elevation / Reference temperature
604 ft
31º C - July
Магнитно отклонение / Дата на информацията / Годишна промяна
MAG VAR / Date of information / Annual Change
4º E / 2001 / 5.2' E
AFS адрес
AFS address
SITA: PDVAPXH
AFTN: LBPDYDYX
Видове трафик, на който се позволява да ползва летището
Types of traffic permitted to use the aerodrome
IFR/VFR
Противопожарна категория на летището
AD category for fire fighting
CAT 7
Оборудване за спасяване
Rescue equipment
YES
Възможности за отстраняване на обездвижени ВС
Capability for removal of disabled aircraft
YES
Видове почистващо оборудване
Types of cleaning equipment
Snow ploughs, Rotary brushes, Snow blowers, Spreaders (Urea)
Приоритети за почистване
Clearance priorities
RWY, TWY, Apron
Покритие и носеща способност на перона
Apron surface and strength
Surface: Asphalt / Concrete
Strenghth: Aircraft stands:
1 - 9        PCN 38/R/B/X/T
10 - 13A PCN 55/R/B/X/T
Ширина, покритие и носеща способност на пътеките за рулиране
Taxiway width, surface and strength
TWY A - 22.5 m / Concrete / 38/R/B/X/T
TWY B - 22.5 m / Concrete / 38/R/B/X/T
TWY B - 22.5 m / Concrete / 38/R/B/X/T
TWY D - 22.5 m / Concrete / 38/R/B/X/T
TWY E - 22.5 m / Concrete / 38/R/B/X/T
TWY F - 30.0 m / Concrete / 38/R/B/X/T
Място и превишение на точките за проверка на висотомера
Altimeter checkpoints location and elevation
THR RWY 12 - 172 m
THR RWY 30 - 184 m
Маркировки и осветеление на RWY и TWY
RWY and TWY markings and lights
Markings:
RWY: CL, TDZ, THR, Side stripes, Aiming point
TWY: CL, TWY holding position
Lights:
RWY: white, white/yellow edge lights
TWY: blue edge lights

 

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПИК
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
Обозначение / # на RWY
Designations / RWY NR
12 30
Изстински и магнитен курс
TRUE & MAG BRG
GEO 127.23º
MAG 123.60º
GEO 307.23º
MAG 303.60º
Размери на RWY (м)
Dimensions of RWY (m)
2 500 x 45 2 500 x 45
Класификационно число на настилката (PCN), повърхност на RWY
Strength of pavement (PCN), and surface of RWY
37/R/B/X/T
Concrete
37/R/B/X/T
Concrete
Географски координати на прага на RWY
THR coordinates
42 04 28.67 N
024 50 19.86 E
42 03 39.62 N
024 51 46.47 E
Превишение на прага на RWY (ft)
THR elevation (ft)
564 604
Наклон на RWY
Slope of RWY
+0.5% -0.5%
Размери на страничните ивици за безопасност (м)
Strip dimensions (m)
2620 x 300 2620 x 300
TORA / TODA / ASDA / LDA (m) 2 500 2 500
Светлинен подход - тип / Дължина / Интензитет
APCH LGT type / LEN / INTST
ALPA ATA / Short 420 m / LIH / VAR ALPA ATA / 900 m / LIH / VAR
Прагови светлини на RWY / цвят
THR LGT / colour
Green, LIH, Variable Green, LIH, Variable
Вид на системата за визуална индикация на глисадата
Type of VASIS / PAPI
PAPI 3º PAPI 3º
Дължина, разстояние, цвят и интензивност на страничните светлини
RWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTST
2500 m, spacing 60 m,
white 1900 m, yellow 600 m,
LIH, Variable
2500 m, spacing 60 m,
white 1900 m, yellow 600 m,
LIH, Variable
Цвят на крайните светлини
RWY end LGT colour,
Red, LIH, Variable Red, LIH, Variable

 

КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ
AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES
Обозначение
Service Designation
Позивна
Call Sign
Канал
Channel
Часове на работа
Hours of Operation
Забележки
Remarks
TWR Plovdiv Tower 133.60 MHz
125.50 MHz
121.50 MHz
H 24

Emergency FREQ
ATIS Plovdiv ATIS 127.20 MHz H 24 NIL

 

СРЕДСТВА ЗА РАДИОНАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
Вид на средството
Type of aid
Обозначение
ID
Честота/Канал
Frequency/Channel
Часове на работа
Hours of operation
Географски координати
на излъчващата антена
Position of transmitting
antenna coordinates
Превишение
Elevation
Забележки
Remarks
LOC 30 IPD 109.9 MHz H 24 42 04 34.7 N
024 50 09.3 E
NIL ILS CAT I
GP   333.8 MHz H24 42 03 49.5 N
024 51 37.6 E
NIL 3º GP
MM -.-.-.- 75 MHz H24 42 03 17.8 N
024 52 25.0 E
NIL RWY 30
OM ---- 75 MHz H24 42 02 19.0 N
024 54 09.1 E
NIL RWY 30
LM P 537 KHz H 24 42 03 17.7 N
024 52 24.9 E
NIL RWY 30
LO PDV 450 KHz H 24 42 02 18.9 N
024 54 09.0 E
NIL RWY 30
DME PDV CH 96 x H 24 42 03 12.3 N
024 52 34.7 E
600 Co-located
DVOR/DME
DVOR PDV 114.9 MHz H 24 42 03 12.3 N
024 52 34.7 E
NIL Co-located
DVOR/DME