Конкурс за избор на одитор 2022 г.

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

№ 2/14.11.2022г.

На основание чл. 11 от Приложение № 1 от ППЗПП във връзка с чл. 62 от ППЗПП и Протокол 13.10.2022г. на Съвета на директорите па „Летище Пловдив” ЕАД и Правила за избор на одитор за преглед и заверка на ГФО в Летище Пловдив ЕАД

Обявявам конкурс за избор на одитор за преглед и заверка на ГФО за 2022г. на „Летище Пловдив”ЕАД.

Документи